Tropical American plant image database

Page 1 of 1

Neotropical Hyptis

Hyptis atrorubens Poit. - Lamiaceae
© W. Milliken/RBG, Kew
Brazil
Hyptis atrorubens Poit. - Lamiaceae
© W. Milliken/RBG, Kew
Brazil
Hyptis aff. crenata Pohl ex Benth. - Lamiaceae
© W. Milliken/RBG, Kew
Brazil
Hyptis ditassoides Mart. ex Benth. - Lamiaceae
© N. Taylor & D. Zappi/RBG, Kew
Brazil
Hyptis hypoleuca (Benth.) Harley - Lamiaceae
© W.Milliken/RBG, Kew
Brazil
Hyptis hypoleuca (Benth.) Harley - Lamiaceae
© W.Milliken/RBG, Kew
Brazil
Hyptis passerina Mart. ex Benth. - Lamiaceae
© D. Zappi/RBG, Kew
Brazil
Hyptis passerina Mart. ex Benth. - Lamiaceae
© W.Milliken/RBG, Kew
Brazil
Hyptis proteoides A.St.-Hil. ex Benth. - Lamiaceae
© D. Zappi/RBG, Kew
Brazil
Hyptis sidifolia (L'Herit.) Briq. - Lamiaceae
© D. Zappi/RBG, Kew
Brazil
Hyptis suaveolens (L.) Poit. - Lamiaceae
© W.Milliken/RBG, Kew
Brazil
 
    
    
    
    
    
    
    
Page 1 of 1