Tropical American plant image database

Page 1 of 1

Neotropical Riencourtia

Riencourtia oblongifolia Gardner - Asteraceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Riencourtia oblongifolia Gardner - Asteraceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Page 1 of 1