Tropical American plant image database

Page 1 of 1

Neotropical Minasia

Minasia pereirae H.Rob. - Asteraceae
© W.Milliken/RBG, Kew
Brazil
Minasia pereirae H.Rob. - Asteraceae
© W.Milliken/RBG, Kew
Brazil
Minasia sp. - Asteraceae
© D. Zappi/RBG, Kew
Brazil
Minasia sp. - Asteraceae
© D. Zappi/RBG, Kew
Brazil
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Page 1 of 1