Tropical American plant image database

Page 1 of 1

Neotropical Pourouma

Pourouma cf. cecropiifolia Mart. - Urticaceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma cf. cecropiifolia Mart. - Urticaceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma cucura Standl. & Cuatrec. - Urticaceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma cucura Standl. & Cuatrec. - Urticaceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma cucura Standl. & Cuatrec. - Urticaceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma cucura Standl. & Cuatrec. - Urticaceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma guianensis Aubl. - Urticaceae
© W. Milliken/RBG, Kew
Brazil
Pourouma guianensis Aubl. - Urticaceae
© W. Milliken/RBG, Kew
Brazil
Pourouma guianensis Aubl. - Urticaceae
© G. Henicka/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma minor Benoist - Urticaceae
© D. Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma minor Benoist - Urticaceae
© D. Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma minor Benoist - Urticaceae
© D. Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma minor Benoist - Urticaceae
© D. Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma tomentosa Miq. ssp. persecta C. C. Berg & Van Heusden - Urticaceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Pourouma tomentosa Miq. ssp. persecta C. C. Berg & Van Heusden - Urticaceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
 
    
    
    
    
    
    
Page 1 of 1